ریل گردش ایرانیان

حگردش | Stocks - Fara Bourse
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
Category:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

Sub Category:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

Status:

Prohibited-bourse.motevaghef

Last: 1,000 0.00
Close: 1,000 0.00

Historical Candlestick Chart Symbol

Historical Area Chart Symbol

Daily Candlestick Chart Symbol

Daily Area Chart Symbol

Indicators